rss tweeter youtube facebook 2019-06-27, ketvirtadienis

Apklausos>>

Kur kitą sezoną rungtyniaus Fedoras Černychas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Draugaukime

Statistika >>

 • Anglija
 • Ispanija
 • Italija
 • Prancūzija
 • Vokietija
 • Lietuva
 • Lentelė
 • |
 • Tvarkaraštis
 • |
 • Rezultatai
Ad Ad

Straipsnis. Ledinę šalį tirpdo futbolo bumas

2014-10-15, 08:24
Vilmantas Remeika, lzinios.lt
gylfi sigurdsson
Islandų lyderis Gylfi Sigurdssonas

Is­lan­di­ja pre­ten­duo­ja tap­ti di­džiau­sia 2016 me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­kos var­žy­bų sen­sa­ci­ja. Po leng­vų per­ga­lių 3:0 prieš Tur­ki­jos ir Lat­vi­jos ko­man­das is­lan­dai an­tra­die­nį Reik­ja­vi­ke 2:0 par­klup­dė ir ga­lin­gą Nyderlandų rink­ti­nę, pa­sau­lio čem­pio­na­to bron­zi­nę pri­zi­nin­kę.

Abu įvar­čius nu­ga­lė­to­jams pir­ma­me kė­li­ny­je (10 min. iš 11 m ir 42 min.) pel­nė Gyl­fi Si­gurds­so­nas, ku­rio pa­slau­gų pra­ėju­sią va­sa­rą at­si­sa­kė Lon­do­no klu­bas „Tot­ten­ham“, per­lei­dęs žai­dė­ją kuk­les­nei eki­pai „Swan­sea“. Olan­dų gy­ny­bą vi­sas rung­ty­nes dras­kė Ita­li­jos an­tro­sios ly­gos ko­man­dos „Pes­ca­ra“ žai­dė­jas Bir­ki­ras Bjar­na­so­nas, o var­tus pa­ti­ki­mai gy­nė Norvegijos ly­gos aut­sai­de­rio „Sand­nes“ var­ti­nin­kas Han­ne­sas Tho­ras Hall­dors­so­nas.

Rung­ty­niau­da­mi su ti­tu­luo­tais var­žo­vais is­lan­dai ne­pa­ni­ka­vo, per­lei­do opo­nen­tams ini­cia­ty­vą, o pa­tys pa­ti­ki­mai gy­nė­si ir su­ma­niai kon­tra­ta­ka­vo.

„Mes nu­ga­lė­jo­me aukš­čiau­sios kla­sės ko­man­dą. Per­ga­lę lė­mė so­li­di gy­ny­ba. Žai­dė­jai ži­no­jo, ką tu­ri da­ry­ti, iš­li­ko ra­mūs ir su­sikaupę“, – pa­žy­mė­jo Is­lan­di­jos ko­man­dą tre­ni­ruo­jan­čio šve­do Lar­so La­ger­bac­ko asis­ten­tas Hei­mi­ras Hallg­rims­so­nas.

Po 16 me­tų prie Olan­di­jos rink­ti­nės vai­ro su­grį­žu­siam tre­ne­riui Guu­sui Hid­din­kui tai – jau an­tro­ji ne­sėk­mė at­ran­kos cik­le. Rug­sė­jį jo auk­lė­ti­niai 1:2 pra­lai­mė­jo Če­ki­jo­je.

G.Hid­din­kui kri­ti­kos pa­žė­rė bu­vęs Nyderlandų rink­ti­nės gynėjas Ro­nal­das de Boe­ras: „Šis tre­ne­ris pa­sie­kė šau­nių per­ga­lių, bet jau me­tas baig­ti kar­je­rą. G.Hid­din­ko idė­jos pa­se­nu­sios. Is­lan­di­jo­je ne­ma­čiau jo­kio žai­di­mo pla­no. Ka­muo­lys bu­vo per­duo­da­mas Ar­je­nui Rob­be­nui ar­ba Ro­bi­nui van Per­sie ti­kin­tis, kad jie ką nors nu­veiks.“

„Vi­sa Eu­ro­pa pa­ma­tė, ko­kia var­ga­na ši rink­ti­nė“, – rė­žė bul­va­ri­nis olan­dų lai­kraš­tis „de Te­leg­raaf“.

„La­bai ap­mau­du. Bet tu­ri­me bū­ti kri­tiš­ki sau. Var­žo­vų įvar­čiai – mū­sų gy­nė­jų do­va­nos jiems“, – sa­kė A.Rob­be­nas.

Sa­vo po­ten­cia­lą is­lan­dai par­odė jau per­nai, kai pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­ko­je pa­sie­kė at­ran­kos var­žy­bas ir ten po at­kak­lios ko­vos 0:0, 0:2 pri­pa­ži­no kroa­tų pra­na­šu­mą.

Is­lan­di­ja ne­be fut­bo­lo nykš­tu­ke. Aukš­tu­mas šiau­rie­čiai pa­sie­kė per ste­bė­ti­nai trum­pą lai­ką.

De­šim­ta­ja­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je šią At­lan­to van­de­ny­no sa­lą bu­vo apė­mu­si de­mog­ra­fi­nė kri­zė – mir­tin­gu­mas vie­nu me­tu len­kė gims­ta­mu­mą. Tuo­met Reik­ja­vi­ko uni­ver­si­te­to di­rek­to­rius Jo­nas Sig­fus­so­nas vie­šai pra­bi­lo apie kvai­ša­lų da­ro­mą ža­lą ir par­agi­no in­ves­tuo­ti į spor­tą na­cio­na­li­niu ly­giu. Jo ini­cia­ty­va ša­ly­je pa­sta­ty­ti aš­tuo­ni spor­to komp­lek­sai su fut­bo­lo aikš­tė­mis ir ba­sei­nais. Reik­ja­vi­ko me­ri­ja bu­vo įpa­rei­go­ta kas­met in­ves­tuo­ti 3 mln. eu­rų į vai­kų po­pa­mo­ki­nę veik­lą.

Kuk­liam Is­lan­di­jos biu­dže­tui iš pra­džių tai bu­vo naš­ta, bet re­for­ma grei­tai da­vė vai­sių. 1998 me­tais at­lik­tos ano­ni­mi­nės apk­lau­sos par­odė, kad bent 42 proc. 15-16 me­tų is­lan­dų pa­aug­lių per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį bu­vo var­to­ję al­ko­ho­lį. 2012 me­tais šis kie­kis su­ma­žė­jo iki 5 proc. Pa­ban­džiu­sių nar­ko­ti­kų pa­aug­lių kie­kis nuo 17 proc. kri­to iki 3 proc., rū­kan­čių­jų – nuo 23 proc. iki 3 proc. Biu­dže­to iš­lai­dos svei­ka­tos ap­sau­gai su­ma­žė­jo treč­da­liu. At­šiau­ri vals­ty­bė, ku­rio­je žo­lė au­ga tik 4 mė­ne­sius per me­tus, už­si­krė­tė fut­bo­lo vi­ru­su. Šiuo me­tu net 12 proc. is­lan­dų vy­rų ir mo­te­rų yra ofi­cia­liai re­gis­truo­ti fut­bo­li­nin­kai, na­cio­na­li­nės rink­ti­nės rung­ty­nė­se ap­si­lan­ko 10 tūkst. žiū­ro­vų – maž­daug kas 30-as ša­lies gy­ven­to­jas.

„Da­bar Is­lan­di­jos žmo­nės sa­vo die­not­var­kę pla­nuo­ja pa­gal fut­bo­lo tvar­ka­raš­tį. Kai žai­džia rink­ti­nė, Reik­ja­vi­ko gat­vės ap­mirš­ta. Ten pa­ma­ty­si­te tik val­ka­tau­jan­čias ka­tes“, – pa­sa­ko­jo is­lan­dų spor­to žur­na­lis­tas Val­tu­ras Bjor­nas Val­tus­so­nas. Pa­sak jo, da­bar­ti­niam fut­bo­lo bu­mui ga­li pri­lyg­ti ne­bent Šal­to­jo ka­ro me­tais Reik­ja­vi­ke vy­ku­sios šach­ma­tų ge­ni­jų Bob­by Fis­che­rio ir Bo­ri­so Spass­ky dvi­ko­vos.

J.Sig­fus­so­nas is­lan­dams nu­ro­dė ke­lią, ku­riuo ei­ti. Ta­čiau tuo­met sti­chiš­kai trū­ko kva­li­fi­kuo­tų vai­kų tre­ne­rių. Su­tau­py­tas svei­ka­tos ap­sau­gai skir­tas lė­šas vals­ty­bė sky­rė tre­ne­rių kur­sams Ang­li­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Nyderlanduose. Šiuo me­tu Is­lan­di­jo­je kiek­vie­nas vai­kų (8-14 me­tų) tre­ne­ris tu­ri UE­FA B ly­gio li­cen­ci­ją. Jų idė­jas ne­tru­ko pe­rim­ti fut­bo­lo klu­bai, su­pra­tę, kad ga­li­ma už­dirb­ti par­duo­dant žai­dė­jus. Pers­pek­ty­vius is­lan­dus iš­per­ka Skan­di­na­vi­jos ir Be­ni­liuk­so ša­lių klu­bai. Tai pa­klau­si pre­kė, nes is­lan­dai yra svei­ki, at­le­tiš­ki, im­lūs ir tak­tiš­kai iš­pru­sę.

Fut­bo­lo pa­sau­ly­je Is­lan­di­ja ne­bep­ri­me­na kai­my­nys­tė­je esan­čių Fa­re­rų Sa­lų, kur die­ną vy­rai plu­ša fab­ri­kuo­se, o va­ka­rais sku­ba į tre­ni­ruo­tes. Rung­ty­nės su Olan­di­ja par­odė, kad įvy­ko ti­kras fut­bo­lo per­vers­mas.

Prie ša­lies fut­bo­lo sėk­mės pri­si­de­da ir klu­bai. Per­nai Čem­pio­nų ly­go­je „Haf­narf­jor­dur“ įvei­kė Pa­ne­vė­žio „Ekra­ną“ ir me­tė iš­šū­kį Vie­nos ko­man­dai „Aus­tria“. Šie­met Eu­ro­pos ly­go­je „Stjar­nan“ nu­ga­lė­jo ško­tų „Mot­her­well“, len­kų „Lech“ ir į Is­lan­di­ją at­vi­lio­jo gar­sų­jį Mi­la­no „In­ter“. Le­mia­mą ša­lies čem­pio­na­to ko­vą, ku­rio­je „Stjar­nan“ iš­vy­ko­je įvei­kė „Haf­narf­jor­dur“, ste­bė­jo 6500 žiū­ro­vų.

Rink­ti­nė FI­FA rei­tin­ge per dve­jus me­tus iš 131 po­zi­ci­jos pa­ki­lo į 34-ąją. Per pa­sta­ruo­sius 7 me­tus Is­lan­di­jo­je at­si­ra­do 150 nau­jų fut­bo­lo mi­ni aikš­te­lių, o li­cen­ci­juo­tų tre­ne­rių kie­kis pa­di­dė­jo iki 700. Vi­sa tai – 300 tūkstančių gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je vals­ty­bė­je.

Norėdami paskelbti komentarą, turite prisijungti

Kitos Naujienos >>

cristiano-ronaldo

Ketvirtą karjeroje „Ballon d’Or“ apdovanojimą iškovojo Cristiano Ronaldo (3)

3 m.

Prancūzijos žurnalo „France Football“ rengiamo prestižinio „Ballon d‘Or“ („Auksinio kamuolio“) apdovanojimuose už pasiekimus 2016 metais triumfavo Cristiano Ronaldo. Tai paaiškėjo pirmadienį vykusioje šių apdovanojimų ceremonijoje….

cempionu-lygos-burtai

Istorija kartojasi: Čempionų lygos burtai tarpusavyje suvedė dažnus oponentus (5)

3 m.

Pirmadienio popietę Šveicarijos mieste Nione ištraukti UEFA Čempionų lygos turnyro aštuntfinalio burtai, suskirstę šešiolika stipriausių žemyno ekipų į aštuonias poras. Pirmą kartą nuo 2000-ųjų, kai…

pogba

Europos lygoje Ž. Karčemarskas kovos su graikais, laukia brolių Pogba akistata

3 m.

UEFA Europos lygos futbolo turnyro burtai pirmadienį į vieną porą suvedė anglų „Manchester United“ ir prancūzų „Saint-Etienne“ ekipas. Tai reiškia, kad vienas prieš kitą rungtyniaus…

baravykas

„Žalgirį“ papildė svarbus A lygos konkurentų žaidėjas

3 m.

Po keturių savaičių Vilniaus FK „Žalgiris“ futbolininkai ir treneriai susirinks į pirmą 2017 m. sezono treniruotę. Kartu su komandos senbuviais sezonui ruošis ir naujokai. Pirmuoju…

chapecoense-fanas

Nesuvokiamas sprendimas: katastrofoje žuvusiai „Chapecoense“ ekipai – bauda

3 m.

Paskutiniame Brazilijos futbolo čempionato ture tarpusavyje turėjo susitikti tragiško likimo ištikta – į lėktuvo katastrofą patekusi „Chapecoense“ komanda ir Belo Horizontės „Atletico Mineiro“. Dėl visam…

lietuvos-sales-futbolo-rinktine

Lietuva Baltijos futsal taurėje liko antra

3 m.

Sekmadienį pasibaigė Baltijos futsal taurės varžybos. Lietuvos rinktinė antrosiose turnyro rungtynėse 2:4 nusileido Latvijos komandai ir užėmė antrą vietą. Nuo pirmų rungtynių minučių Latvija primetė svečiams…

lietuvos-sales-futbolo-rinktine

Baltijos futsal taurėje – lygiosios su estais

3 m.

Baltijos futsal taurės rungtynėse Jelgavoje Lietuvos rinktinė dvikovoje su Estija neišsaugojo turėtos persvaros ir turėjo tenkintis lygiosiomis. Prieš turnyrą Lietuvos komanda dėl ligos neteko Ryčio…

lietuvos futbolo fanai
video

futboloekspertas.lt sveikina žaidimo entuziastus su Tarptautine futbolo diena

3 m.

Kasmet gruodžio 10 d. viso pasaulio futbolo fanai mini tarptautinę futbolo dieną, kurią savo nutarimu paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Tarptautinė žaidimo bendruomenė, kurią sudaro apie…